0123/CV-HL V/v: Giải đáp xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. xuất xứ ghi trên bao bì sản phẩm bán lẻ cuối cùng sẽ là “Made in USA” hay “Made in Vietn

admin2

Member
 
Bên trên