02-2022/TL-TCHQ V/vXác nhận hàng hóa có thuộc đối tượng phải khai báo quyết toán . nhập nguyên phụ liệu để sản xuất hàng xuất khẩu với loại hình NSX01

admin2

Member
 
Bên trên