0508/CV-TPS Vv thủ tục hải quan và chính sách thuế với loại hình thuê gia công lại toàn bộ

Bên trên