11012023/TNK-TGTGT tạm xuất tái nhập . nghĩa vụ nộp thuế đối với trường hợp nhà cung cấp gửi sản phẩm mới thay thế cho sản phẩm bị hư hỏng, không sửa

admin2

Member
 
Bên trên