1353/TCHQ-GSQL Vv chấn chỉnh thực hiện tiêu hủy hàng tồn đọng

Bên trên