1769/TCHQ-TXNK v/v Xử lý thuế đối với hàng viện trợ không hoàn lại NK

Bên trên