1959/TCHQ-TXNK mã miễn giảm/không thu thuế các loại hình miễn thuế, XN270 (hàng an ninh), XN271 (Hàng quốc phòng),...

Bên trên