207/TCHQ-TXNK v/v Nhập khẩu thiết bị bay không người lái phục vụ nông nghiệp

Bên trên