2307/TCHQ-GSQL ngày 14/06/2022 Chứng Từ tự CNXXHH thuộc danh mục hàng hóa tại Phụ lục II Thông tư 38/2018/TT-BTC

admin 0978392436

Administrator
Staff member
 
Bên trên