2814/HQBRVT-TXNK V/v vướng mắc Danh mục miễn thuế điện tử – do Hệ thống Vnaccs không thực hiện trừ lùi tự động số lượng miễn thuế

admin2

Member
 
Bên trên