2983/TCHQ-TXNK ngày 21 tháng 7 năm 2022 V/v không thu thuế nhập khẩu (hàng đã XK phải tái nhập do bị trả về)

admin 0978392436

Administrator
Staff member
 
Bên trên