3159/TCHQ-TXNK ngày 01/08/2022, chấn chỉnh phân loại hàng vải giả da, Khai báo tên hàng không đầy đủ: không nêu rõ thành phần, định lượng vải và plast

Bên trên