4 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

admin

Administrator
Staff member
Nếu như quy định tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP quy định có tới 7 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thì theo Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan vừa được Chính phủ ban hành, kể từ ngày 10/12/2020, số trường hợp này giảm xuống còn 4
Cụ thể,
  1. Một là, các trường hợp không xử phạt theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 gồm: Hàng hóa, phương tiện vận tải được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng thì phải thông báo với cơ quan Hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; hàng hóa, phương tiện vận tải đó phải được đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi các yếu tố nêu trên được khắc phục.
  2. Hai là, các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan 2014 không bị xử phạt vi phạm hành chính.
  3. Ba là, các trường hợp người khai hải quan thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế theo quy định tại Khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế.
  4. Bốn là, trường hợp hàng hoá gửi vào Việt Nam không phù hợp với hợp đồng theo quy định tại Điều 39 Luật Thương mại năm 2005 (trừ hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng giả, phế liệu không thuộc Danh mục được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) nhưng đã được người gửi hàng, người vận tải, người nhận hàng hoặc người đại diện hợp pháp của người gửi hàng, người vận tải, người nhận hàng thông báo bằng văn bản (nêu rõ lý do) kèm theo các chứng từ liên quan tới chi cục trưởng chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa khi chưa đăng ký tờ khai hải quan.
Trước đó, khoản 2 Điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định có tới 7 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP thay thế hoàn toàn Nghị định 127/2013/NĐ-CP và Nghị định 45/2016/NĐ-CP.

https://camnangxnk-logistics.net/nghi-dinh-so-128-2020-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hai-quan/
 
Bên trên