4065/TCHQ-TXNK Vv nhập khẩu hàng hóa để gia công, nhưng không có cở sở để sản xuất, gia công

Bên trên