474/TCHQ-TXNK V/v đề nghị miễn thuế hàng hóa nhập khẩu là quà tặng

Bên trên