509/TCHQ-TX NK V/v Phân loại “dàn nóng” của hệ thống điều hòa không khí trung tâm (Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex-Chi nhánh TP Hồ Chí Mi

Bên trên