5736/TCHQ-TXNK v/v Về việc nhập khẩu máy thở dạng viện trợ nhân đạo

Bên trên