6120/TB-TCHQ ngày 23/12/2021 quy định điều kiện kiểm tra giám sát hải quan đối với DNCX theo nghị định 18/2021/NĐ-CP, 1317/GSQL-GQ2, 5529/TCHQ-TXNK

Bên trên