Công văn số 5660/TCHQ-TXNK ngày 26/8/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT, mã số HS đối với thiết bị y tế

Bên trên