Cách khai mã miễn giảm, không thu thuế các loại hình, gia công, sxxk, DNCX, hàng an ninh, quốc phòng, viện trợ....

Bên trên