Cách khai XNKTC có nhiều tờ khai nhánh

admin 0978392436

Administrator
Staff member
1/ Đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ:
  • Ghi rõ vào ô "địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế"=>> là mã của CCHQ làm thủ tục HQ nhập khẩu
  • "Số quản lý nội bộ doanh nghiệp" =>> phải khai: "#&XKTC".
2/ Đối với tờ khai nhập khẩu tại chỗ:
- "Số quản lý nội bộ doanh nghiệp" =>> phải khai: "#&NKTC#&số tờ khai XKTC tương ứng"

3/ Trường hợp tờ xuất khẩu tại chỗ có nhiều tờ khai nhánh thì mỗi tờ khai nhánh khai: "#&NKTC#&số tờ khai hải quan XK đầu tiên"
192
193
 

Đính kèm

Bên trên