Công văn 3324/KV1-ĐGSKS ngày 04/08/2020 V/v Quét bổ sung tờ khai hải quan đối với hàng hóa gồm nhiều tờ khai đóng chung container.

Bên trên