CÔNG VĂN 764/GSQL-GQ4 NGÀY 12/02/2020 CHẤP NHẬN KHAI GỘP Ô SỐ 7 (CÙNG TIÊU CHÍ) TRÊN C/O FORM D

Bên trên