Công văn số 1620/TCHQ-GSQL ngày 8/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan CONTAINER RỖNG QUAY VÒNG

admin 0978392436

Administrator
Staff member
1234/HQTPHCM-GSQL, Về việc thanh lý vỏ container rỗng, Công văn số 1620/TCHQ-GSQL ngày 8/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan CONTAINER RỖNG QUAY VÒNG
 
Bên trên