CV 1088/TCHQ-TXNK V/v Xác nhận trừ lùi tờ khai đã thông quan luồng xanh (hàng máy móc thiết bị ĐỒNG BỘ tháo rời, ở dạng chưa lắp)

Bên trên