CV 1523/BTC-TCHQ ngày 18/02/21 Vv ghi xuất xứ trên tờ khai xuất khẩu

Bên trên