CV 1688/GSQL-GQ3 Vv mã loại hình tờ khai xuất đối ứng, TK Tạm nhập G14 đối ứng G24

Bên trên