CV 7311/TCHQ-GSQL ngày 17/11/2020 Vv xử lý vướng mắc về công tác quản lý, GS tại địa điểm tập kết, kiểm tra, GS hàng hoá XNK tập trung

Bên trên