CV 8137/TCHQ-GSQL ngày 29/12/20 Vv cá nhân không có mã số thuế để mở tờ khai

Bên trên