CV 8140/TCHQ-GSQL ngày 29/12/20 Vv kiểm tra C/O mẫu JV xác nhận tính hợp lệ tại https://cts.jcci.or.jp/cec/origin.htm

Bên trên