CV 8663/HQHP-TXNK Vv hàng NK của nhà thầu phụ là DN nội địa để xây dưng cho DNCX theo CV 4199/TCHQ-TXNK

Bên trên