CV 978/GSQL-TH trị giá ghi trên C/O form E là trị giá FOB bằng với trị giá CIF không phải là căn cứ để BÁC

Bên trên