Địa điểm làm thủ tục hải quan được quy định như thế nào?, Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Bên trên