Hướng dẫn thủ tục đối với C/O mẫu E cấp sau

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố lưu ý về việc xác định C/O mẫu E cấp sau
Cụ thể, Quy tắc 11 Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc, nội luật hóa tại Điều 21 Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương quy định C/O mẫu E được cấp trước hoặc tại thời điểm giao hàng.

Trường hợp C/O mẫu E không được cấp tại thời điểm giao hàng hoặc không muộn hơn 3 ngày tính từ ngày giao hàng theo đề nghị của nhà xuất khẩu, C/O mẫu E được cấp sau phù hợp với quy định và pháp luật của nước thành viên xuất khẩu.

C/O mẫu E cấp sau trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày giao hàng và phải đánh dấu vào Ô số 13 nơi có dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, qua thảo luận các nước thành viên ASEAN- Trung Quốc thống nhất việc khác nhau về cách tính 3 ngày kể từ ngày giao hàng để đánh dấu “Issued Retroactively" không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O mẫu E.
 
Bên trên