Khai chung nhiều mục hàng thành 1 dòng hàng, hoặc nhiều tờ khai xuất gộp thành 1 tờ khai nhập có được không?

admin 0978392436

Administrator
Staff member
 
Bên trên