Lưu ý Đối Với Hàng Xuất Hạ Bãi Ngoài GHI VÀO PHẦN GHI CHÚ hoặc KÝ HIỆU VÀ SỐ HIỆU tên địa điểm KTTT

Bên trên