Nghị định số 85/2021/NĐ-CP, Chính phủ đã bổ sung quản lý hoạt động thương mại điện tử của của thương nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Nghị định số 85/2021/NĐ-CP, Chính phủ đã bổ sung quản lý hoạt động thương mại điện tử của của thương nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Cũng tại Nghị định này, Chính phủ đã ban hành nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.
 
Bên trên