Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ, 7203/TCHQ-TXNK, 9063/TCHQ-GSQL, Cách khai tên hàng trên tờ khai hải quan, Chấn chỉnh việc khai sai tên hàng, mã số...

admin 0978392436

Administrator
Staff member
 
Bên trên