Số: 1453/TCHQ-TXNK V/v hoàn thuế GTGT

admin 0978392436

Administrator
Staff member
Cơ quan Hải quan chỉ hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa ở khâu nhập khẩu
Theo quy định tại Thông tư 219/20013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu.
tại Điều 22 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh và cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa NK.

Tại khoản 64, khoản 65 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng quy định cụ thểvề thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK.

Đối chiếu với các quy định hiện hành thì thủ tục hoàn thuế đã được quy định rõ trách nhiệm cho từng cơ quan quản lý thực thi. Cụ thể, cơ quan Thuế chịu trách nhiệm hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh và cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm hoàn thuế GTGT nộp thừa ở khâu NK.
 
Bên trên