Sản phẩm tái chế, xử lý chất thải bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu có được miễn thuế xuất khẩu?

Bên trên