Thời hạn mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ so với ngày phát hành hóa đơn GTGT?, thời điểm xuất hóa đơn GTGT, thời điểm khai tờ khai XNKTC

Bên trên