THỦ TỤC TÁI XUẤT TRẢ LÔ HÀNG NHẬP KHẨU CHƯA LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

admin 0978392436

Administrator
Staff member
1831

Thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan, đang nằm trong khu vực cảng được đề nghị tái xuất trả hàng cho chủ hàng nước ngoài.

1. Thủ tục tái xuất trả các lô hàng nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan, đang nằm trong khu vực cảng gồm:
 • Hàng gửi nhầm lẫn, hàng thất lạc: Người vận tải có văn bản gửi Chi cục Hải quan cảng, nêu lý do nhầm lẫn, thất lạc, đề nghị được tái xuất. Trong văn bản nêu rõ số vận tải đơn, bản khai hàng hóa nhập khẩu, dự kiến thời gian xuất, cửa khẩu xuất, phương tiện vận tải xuất…
 • Hàng nhập khẩu nhưng chủ hàng có văn bản không nhận hàng, đề nghị được tái xuất. Trong văn bản gửi Chi cục Hải quan cảng phải nêu rõ lý do không nhận hàng đề nghị được tái xuất, nêu rõ số vận tải đơn, bản khai hàng hóa nhập khẩu, dự kiến thời gian xuất, cửa khẩu xuất, phương tiện vận tải xuất…
2. Hồ sơ xin xuất trả hàng nhập khẩu bao gồm
 • Giấy giới thiệu (kèm sđt liên lạc) về việc xin xuất trả hàng nhập khẩu.
 • Công văn xin xuất trả (2 bản chính) của người vận tải hoặc công văn xin tái xuất của người nhận hàng (trong trường hợp không phải là gửi nhầm lẫn).
Nội dung công văn cần ghi rõ:

 • Tên, địa chỉ công ty, mã số thuế công ty
 • Thông tin lô hàng xuất trả:
+ Tên tàu, số chuyến, ngày cập cảng Cát Lái.
 • Vận tải đơn: master bill/house bill…
 • Người gửi (Shipper), Người nhận (Consignee)…(ghi địa chỉ cụ thể)
 • Lý do xin xuất trả, dự kiến thời gian xuất, cửa khẩu xuất (Cảng Cát Lái hoặc chuyển cảng nào), phương tiện vận tải xuất, các nội dung liên quan về giấy phép, kiểm dịch…(nếu có).
 • Lô hàng đã được mở tờ khai hay chưa, và đã được hủy tờ khai (nếu có) thì kèm hồ sơ hủy tờ khai, xóa thuế, trong bộ hồ sơ.
 • Cam kết khai báo đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo và các khiếu nại về sau của lô hàng.
3. Điện, fax hoặc mail của Shipper, Đại lý hãng tàu nước ngoài (gởi cho Hải quan và đơn vị xin xuất trả hàng), nêu lý do xin nhận hàng về; yêu cầu được nhận lại hàng về địa chỉ nào (ghi cụ thể, đầy đủ); thỏa thuận về chi phí xuất trả…(kèm bản dịch sang tiếng Việt có dấu và chữ ký xác nhận của đơn vị xin xuất trả)

4. Công văn từ chối nhận hàng của người nhận (Consignee): trong văn bản gửi Chi cục hải quan cảng (ghi địa chỉ công ty, mã số thuế công ty) ngoài việc nêu thông tin lô hàng, người nhận phải nêu lý do không nhận hàng đề nghị được tái xuất. Cam kết về nội dung khai báo, cam kết lô hàng chưa được mở tờ khai Hải quan và chưa bị lập biên bản vi phạm.

5. Bản sao vận đơn đã đối chiếu Manifest (hàng cont) hoặc xác nhận của kho và hải quan giám sát kho (nếu hàng để tại kho) về tình trạng hiện tại của lô hàng, bản khai chi tiết hàng hóa nhập khẩu (packing list).

6. Thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng nơi hàng hóa nhập khẩu đƣợc tái xuất trả hàng cho shipper nước ngoài:

- Trên cơ sở văn bản đề nghị của người vận tải / chủ hàng, Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng thực hiện:

 • Chỉ đạo Đội / Tổ Giám sát tiếp nhận hồ sơ lô hàng, phối hợp với Tổ kiểm soát của Chi cục Hải quan và các cơ quan chức năng (nếu có) kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng.
 • Nếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa phù hợp với nội dung trên bản khai hàng hóa, vận tải đơn và không có thông tin khác thì xem xét chấp thuận đề nghị tái xuất lô hàng. Nếu kết quả kiểm tra không đúng với nội dung trên bản khai hàng hóa, vận tải đơn, hoặc có thông tin khẳng định lô hàng có vi phạm thì xử lý theo quy định.
- Nhiệm vụ của Đội / Tổ Hải quan Giám sát:
+ Tiếp nhận hồ sơ lô hàng, phối hợp với Tổ kiểm soát của Chi cục Hải quan và các cơ quan chức năng (nếu có) kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng, cụ thể:
a) Phối hợp với Đội kiểm soát của Cục Hải quan tỉnh, thành phố và/hoặc Đại diện Cục Điều tra Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.
b) Nếu lô hàng có ảnh hưởng đến kiểm dịch động - thực vật, môi trường, sức khỏe cộng đồng… thì phối hợp với cơ quan kiểm dịch, môi trường, y tế…
c) Việc kiểm tra thực tế hàng hóa phải có chứng kiến của người vận tải/người khai hải quan hoặc người được ủy quyền hợp pháp.

 • Niêm phong lô hàng khi kết thúc kiểm tra. Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa được lập thành biên bản có xác nhận của các bên tham gia. Đội/Tổ Giám sát báo cáo Lãnh đạo Chi cục kết quả kiểm tra để xử lý.
 • Thực hiện giám sát lô hàng cho đến khi hàng được xếp lên tàu tái xuất đối với lô hàng không có vi phạm được tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng.
 • Mở sổ theo dõi toàn bộ quá trình xử lý lô hàng, lưu hồ sơ theo quy định. 3. Trƣờng hợp lô hàng được tái xuất trả tại cửa khẩu khác: - Tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu: + Thực hiện các công việc theo hướng dẫn tại mục 2.
 • Lập 02 biên bản bàn giao gồm các tiêu chí: Tên người vận tải/người khai hải quan; số lượng, ký hiệu container; tình trạng niêm phong hải quan; số vận tải đơn, bản khai hàng hóa; thời gian dự kiến xuất, phương tiện vận tải xuất…; công chức ký tên, đóng dấu xác nhận trên biên bản bàn giao. Lưu 01 bản, gửi tới Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất 01 bản.
 • Niêm phong bộ hồ sơ, gồm 01 Biên bản bàn giao và 01 bản sao các giấy tờ: Văn bản đề nghị của người vận tải/người khai hải quan có ý kiến chấp thuận của Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng; Biên bản chứng nhận kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa; Vận tải đơn, bản khai hàng hóa (bản trích liên quan đến lô hàng); Giao bộ hồ sơ cho người vận tải/người khai hải quan chuyển đến Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất.
 • Thực hiện giám sát lô hàng khi đưa ra khu vực giám sát hải quan.
- Tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa tái xuất trả:
 • Tiếp nhận hồ sơ lô hàng, kiểm tra niêm phong hồ sơ;
 • Kiểm tra tình trạng bên ngoài lô hàng, của niêm phong hải quan, đối chiếu với thông tin trên Biên bản bàn giao do Chi cục Hải quan nơi hàng nhập khẩu chuyển đến:
Nếu phù hợp thì:
a1. Công chức hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận trên Biên bản bàn giao và hồi báo (fax) cho Chi cục Hải quan nơi hàng nhập khẩu;
a2. Thực hiện giám sát cho đến khi lô hàng được thực xuất.
Nếu không phù hợp thì lập biên bản và xử lý theo quy định. Nhập thông tin vào sổ 01/SGSXK và lưu trữ hồ sơ theo quy định pháp luật. Đóng phí lưu cont, lưu bãi cont hàng nhập tại hãng tàu, sau đó hãng tàu đóng dấu xác nhận tái xuất lên lệnh giao hàng. Hãng tàu giao seal mới cho nhân viên XNK. Tờ trình của Hải quan giám sát bãi V/v Xin xuất trả hàng nhập khẩu trình lãnh đạo chi cục phê duyệt. Biên bản chứng nhận vụ việc thực hiện nội dung tờ trình của hải quan giám sát bãi v/v kiểm hóa 100%. Dùng tờ trình này để thanh lý và vào sổ tàu tái xuất trả.

MẨU CÔNG VĂN TỪ CHỐI NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU VÀ ĐỀ NGHỊ XUẤT TRẢ CỦA CONSIGNEE.

CÔNG T( cty từ chối nhận hàng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: ………. ---oOo--- Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020


CÔNG VĂN


(V/v: từ chối nhận hàng do người gửi nhầm lẫn) Kính gởi: / / Hải quan cảng <…....> Công ty …. , địa chỉ...., MST:..... chúng tôi có nhận được thông báo sẽ nhập một lô hàng với chi tiết như sau:

- Người gửi hàng:

 • Số vận đơn (HBL): ……
 • Cảng xếp: ………
 • Cảng dỡ hàng: ……
- Ngày tàu đến: ……
 • Tên hàng: ……
 • Số lượng: ……
 • Khối lượng: ……
 • Số container/ số seal: ……………………… Do người gửi hàng gửi nhầm người nhận nên chúng tôi làm công văn này xin từ chối nhận hàng và xin được xuất trả lô hàng như trên cho: ………………………………………….. Đề nghị quý công ty hỗ trợ làm thủ tục xuất trả lô hàng này vào ngày …./…..../2020 với số booking ……..…. Chúng tôi xin cam đoan chưa mở tờ khai nhập khẩu cho lô hàng nêu trên. Xin Quý Ban Ngành giúp đỡ để chúng tôi sớm xuất trả lô hàng nêu trên.
CÔNG TY …..


Người đại diện

MẨU CÔNG VĂN XIN XUẤT TRẢ CỦA CÔNG TY FORWARDER

CÔNG TY LOGISTICS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ………… Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ---oOo--- Tp. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2020


CÔNG VĂN


(V/v: xuất trả hàng do người gửi hàng nhầm lẫn)


Kính gởi: , Hải quan cảng … Chúng tôi, công ty Logistics, địa chỉ...., MST:..... có nhập một container hàng với chi tiết như sau:


 • Đại lý gửi hàng:....
 • Người gửi hàng:...
 • Người nhận hàng:.......
 • Số vận tải đơn chủ (MBL):....
 • Số vận tải đơn phụ (HBL):....
 • Cảng xếp:.......
 • Cảng dỡ hàng:.....
 • Ngày tàu đến:......
 • Tên hàng:.........
 • Số lượng:........
 • Khối lượng:.......
 • Số container/ số seal:....................... Vì người gửi hàng gửi nhầm người nhận nên người nhận từ chối nhận hàng, do đó chúng tôi làm công văn này kính gửi quí cơ quan cho chúng tôi được xuất trả container hàng trên về lại cho người gửi theo booking số ………., tàu chạy ngày ... tháng .... năm 2019.
Chúng tôi cam kết đã thanh toán đầy đủ các chi phí phát sinh do việc gửi hàng nhầm lẫn gây nên và cam đoan nội dung khai báo trên là đúng sự thật. Kính mong quí cơ quan giúp đỡ để chúng tôi sớm xuất trả lô hàng nêu trên. Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!
 
Last edited:
Bên trên