Xuất khẩu phế liệu nguy hại phải có GP của Tổng cục môi trường theo quy định tại Điều 22 Thông tư: 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015

Bên trên